Regulamin

I OBJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (zawierającej Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale wyposażoną w zdolność prawną.
3. Produktach – rozumie się przez to wyeksponowane na Stronie Internetowej Sklepu przedmioty z podaniem ceny zakupu oraz informacji o dostępności.
4. Regulaminie – rozumie się przez to postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Siedzibie Sklepu – rozumie się przez to ul. Niedurnego 30 Ruda Śląska.
6. Sklepie – rozumie się przez to sklep sprzedaży wysyłkowej działający pod internetowym adresem: www.dobry-zegarek.pl prowadzony przez Hanna Rudawiec (Hanna Rudawiec) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hanna Rudawiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ul. Niedurnego 30, NIP 631-256-41-58, REGON 243479371 , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki.
7. Sprzedawcy – rozumie się przez to Hannę Rudawiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hanna Rudawiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ul. Niedurnego 30, NIP 631-256-41-58, REGON 243479371 , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki.
8. Stronie Internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem: www.dobry-zegarek.pl
9. Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktu zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą.

II ZAWARCIE UMOWY

1. Przedmiotem Umowy mogą stać się wyłącznie Produkty wyeksponowane na Stronie Internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia w formie elektronicznej przez Klienta, przy których nie widnieje informacja o ich braku. Zdjęcia Produktów z przyczyn technicznych mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginalnego (np. odcienie kolorów). Wyłącznym właścicielem praw autorskich do zdjęć eksponowanych na Stronie Internetowej Sklepu jest. Zdjęcia te nie mogą być wykorzystane w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody.
2. Ceną sprzedaży jest cena Produktu wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT i uwidoczniona na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Do ceny zostanie doliczony koszt wysyłki zamówienia, jeśli odbioru Produktu Klient nie dokona osobiście w siedzibie Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
4. Regulamin jest integralną częścią Umowy. Niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie złożenia zamówienia zgodnie z formularzem zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu.
6. Klient będący Konsumentem poprzez złożenie zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu wyraża zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia zawarcia Umowy w formie trwałego nośnika, jakim jest potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, wysłane zgodnie z punktem III ust. 7 Regulaminu.
7. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Niezbędne dla złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz bezpłatna i dobrowolna rejestracja i utworzenie konta na Stronie Internetowej Sklepu. Warunkiem prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu jest korzystanie z niej za pomocą komputera bądź innych urządzeń z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową posiadającą możliwość zapisu plików cookies. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są wymagane prawem informacje dotyczące tego typu plików.
2. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem, które ustala Klient. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego konta w Sklepie. Sklep ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.
3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej Sklepu czy Sklepu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4. Dodanie Produktu „do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zatwierdź” oznacza złożenie zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia jest on informowany (Etap 3: Podsumowanie zamówienia) o głównych cechach Produktu, jego cenie wraz z kosztami wysyłki oraz sposobie porozumiewania się z Klientem będącym Konsumentem.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W zamówieniu należy podać adres e-mail (ewentualnie także telefon kontaktowy), który jest niezbędny do potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się w złożonym zamówieniu.
6. Zamówienia otrzymane przez Sprzedawcę do godziny 12.00 są realizowane tego samego dnia. Zamówienia otrzymane po godzinie 12.00 będą realizowane dnia następnego. Z powodu dni ustawowo wolnych od pracy czas dostarczenia zamówienia może się wydłużyć.
7. Prawidłowo złożone zamówienie generuje wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy, z przypisanym do Klienta numerem zamówienia, numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty (przy wyborze opcji płatności przelewem), informacją o zamówionym Produkcie i kosztach Umowy, danymi identyfikacyjnymi Sprzedawcy a także niniejszym Regulaminem oraz Formularzem odstąpienia od Umowy wraz z Informacją o prawie odstąpienia.
8. Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze inną opcję, aniżeli odbiór osobisty, za datę realizacji zamówienia uznaje się nadanie przesyłki z zakupionym Produktem na adres wskazany przez Klienta oraz w sposób przez niego wybrany.
9. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu nadania przesyłki zawierającej Produkt na adres wskazany przez Klienta albo do momentu osobistego odbioru Produktu przez Klienta w siedzibie Sklepu.
10. Rejestrując się na Stronie Internetowej Sklepu Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Sprzedającego w postaci newslettera.

IV DOSTAWA

1. Zakupiony Produkt może być, według wyboru Klienta dokonanego w momencie składania zamówienia, dostarczony przez Pocztę Polską albo firmę kurierską DPD pod wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres albo odebrany przez niego osobiście w siedzibie Sklepu. Koszt dostawy Produktu przez Pocztę Polską lub kuriera jest pokrywany przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty przelewem, zakupione Produkty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
2. Sprzedawca wysyła zakupione Produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza terytorium Polski jest możliwa tylko po indywidualnym uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem Sklepu.
3. Wraz z zakupionym Produktem wydawana jest faktura VAT albo paragon fiskalny.
4. Koszt wysyłki zamówienia jest zgodny z cennikiem. Zamówienia powyżej 399,00 zł netto są wysyłane na koszt Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczania zamówień o dużej objętości przez inną firmę niż DPD.
6. Klient przy odbiorze zobowiązany jest zwrócić uwagę, czy Produkty nie zostały uszkodzone w trakcie transportu. W przypadku uszkodzeń mechanicznych Produktów i/lub przesyłek powstałych w czasie transportu, reklamacje będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Produktu.
7. Po odbiorze Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość paczki, w której powinny się znajdować faktura VAT, paragon fiskalny oraz wszystkie Produkty, które Klient zamówił. Jeżeli Klient zauważy jakieś braki w paczce, zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego (, 790236074 lub 790434097) lub mailowego (kontakt@dobry-zegarek.pl) w terminach: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 .
8. Reklamacje o brakach w zamówieniu przyjmowane są do trzech dni roboczych od dnia odbioru przesyłki od kuriera. Po upływie trzech dni roboczych reklamacje nie będą rozpatrywane. Do uznania reklamacji są także wymagane dokumenty potwierdzające zakup produktu.
9. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązany jest podać (mailowo lub telefonicznie) przybliżony czas odbioru Produktu.
10. W przypadku nie możności odbioru przez Klienta przesyłki we wcześniej ustalonym terminie, Klient zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem 790236074.

V SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

Płatność za zakupiony Produkt, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu na początku składania zamówienia (Etap I: koszyk), może być dokonana jedynie w jeden z następujących sposobów:
a. przelewem na rachunek Sprzedawcy wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia wysyłanej do Klienta.
b. Przy pomocy  Dotpay
c. gotówką do rąk pracownika Poczty Polskiej albo pracownika firmy kurierskiej dostarczających zakupiony Produkt za pobraniem;
d. w kasie Sklepu - w przypadku odbioru zakupionego Produktu w siedzibie Sklepu.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY – DOTYCZY JEDYNIE UMÓW Z KONSUMENTAMI

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik dokonujący dostawy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór wraz z Informacją o odstąpieniu znajduje się w załączniku do Regulaminu, złożonego przez niego osobiście w siedzibie Sklepu albo wysłanego na adres siedziby Sklepu. W drugim przypadku do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca zwróci koszt zakupionego produktu przez Klienta będącego Konsumentem koszty niezwłocznie, nie później niż w czternaście dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot dokonanych przez Klienta będącego Konsumentem płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Klienta, jest on zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o tej zmianie najpóźniej w chwili wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem dokonać musi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem może dokonać także jednocześnie z odstąpieniem od Umowy. Do Produktu Klient będący Konsumentem dołącza kopię dowodu kupna Produktu (faktury lub paragonu).
6. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

VII WARUNKI GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Zakupione i dostarczone Produkty są fabrycznie nowe. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
2. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie zakupionych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT, paragon fiskalny albo rachunek.
4. Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące dla marek: Bisset i Rubicon oraz 12 miesięcy dla marek : Albatross, Optima, Concordia.
5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne i mechaniczne będą usuwane przez Sprzedawcę nieodpłatnie (z wyłączeniem naturalnych procesów zużycia wynikających z użytkowania Produktu: ścieranie się i matowienie powłok oraz szkieł zużycie elementów ślizgowych i tocznych mechanizmów).
6. Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie a także drobne uszkodzenia.
7. Objęcie sprzedanych Produktów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

VIII PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Postanowienia poniższe obowiązują z zastrzeżeniem przepisów punktu IV ust. 7 – 9.
2. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym Produkcie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych teleadresowych podanych na przesłanym wraz z Produktem dokumentem sprzedaży (fakturą VAT, paragonem fiskalnym ) i poinformować o wykrytych wadach Produktu i nieprawidłowościach w jego działaniu. Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia reklamowanego Produktu do siedziby Sklepu.
3. Sprzedawca po otrzymaniu Produktu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad oraz nieprawidłowości w działaniu lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.
4. Po usunięciu wady zakupiony Produkt zostanie dostarczony na wskazany przez Klienta adres przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Klient może według własnego uznania odebrać również Produkt po usunięciu wady osobiście w siedzibie Sklepu.

IX DANE OSOBOWE

1. Poprzez złożenie zamówienia i założenie konta w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep oraz Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia oraz w formularzu rejestracyjnym. Dane te są konieczne do realizacji zamówienia.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 tekst jedn. z późn. zmian.) Sprzedawca informuje i zapewnia, że podane w formularzu zamówienia oraz w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania newslettera (jedynie przy wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej Sprzedającego w tej formie).
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z mocy prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej, nie uchybia to ważności, skuteczności i wykonalności pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy obowiązującej w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo powszechnie obowiązujące.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3. Sklep dokłada wszelkich starań, by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Produktów w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany Produktów lub Strony Internetowej Sklepu albo też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, znajdującym się w Katowicach, przy ul. Brata Alberta 4, tel.: +48 (32) 356-81-25 lub +48 (32) 255-50-17.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane wyłącznie sądowi właściwości ogólnej Sprzedawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – tekst jedn. z późn. zmian.), Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.


Przewiń