Reklamacje i zwroty

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY – DOTYCZY JEDYNIE UMÓW Z KONSUMENTAMI

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik dokonujący dostawy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór wraz z Informacją o odstąpieniu znajduje się w załączniku do Regulaminu, złożonego przez niego osobiście w siedzibie Sklepu albo wysłanego na adres siedziby Sklepu. W drugim przypadku do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca zwróci koszt zakupionego produktu przez Klienta będącego Konsumentem koszty niezwłocznie, nie później niż w czternaście dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot dokonanych przez Klienta będącego Konsumentem płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Klienta, jest on zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o tej zmianie najpóźniej w chwili wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem dokonać musi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem może dokonać także jednocześnie z odstąpieniem od Umowy. Do Produktu Klient będący Konsumentem dołącza kopię dowodu kupna Produktu (faktury lub paragonu).
6. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

VII WARUNKI GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Zakupione i dostarczone Produkty są fabrycznie nowe. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
2. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie zakupionych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT, paragon fiskalny albo rachunek.
4. Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące dla marek: Bisset i Rubicon oraz 12 miesięcy dla marek : Albatross, Optima, Concordia.
5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne i mechaniczne będą usuwane przez Sprzedawcę nieodpłatnie (z wyłączeniem naturalnych procesów zużycia wynikających z użytkowania Produktu: ścieranie się i matowienie powłok oraz szkieł zużycie elementów ślizgowych i tocznych mechanizmów).
6. Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie a także drobne uszkodzenia.
7. Objęcie sprzedanych Produktów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

VIII PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Postanowienia poniższe obowiązują z zastrzeżeniem przepisów punktu IV ust. 7 – 9.
2. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym Produkcie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych teleadresowych podanych na przesłanym wraz z Produktem dokumentem sprzedaży (fakturą VAT, paragonem fiskalnym ) i poinformować o wykrytych wadach Produktu i nieprawidłowościach w jego działaniu. Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia reklamowanego Produktu do siedziby Sklepu.
3. Sprzedawca po otrzymaniu Produktu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad oraz nieprawidłowości w działaniu lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.
4. Po usunięciu wady zakupiony Produkt zostanie dostarczony na wskazany przez Klienta adres przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Klient może według własnego uznania odebrać również Produkt po usunięciu wady osobiście w siedzibie Sklepu.


Przewiń